Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

các gen trong bộ nhiễm sắc thể của một tế bào sinh dục có xu hướng liên kết trong giảm phân và thụ tinh.

B.

các gen nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

C.

các gen có vị trí gần nhau trên 1 nhiễm sắc thể có lực liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền.

D.

các gen nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh và có vị trí gần nhau trên 1 nhiễm sắc thể có lực liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền.

A.

hiện tượng kiểu hình của cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau.

B.

hiện tượng biến đổi kiểu gen dẫn tới biến đổi kiểu hình.

C.

các kiểu hình khác nhau của một cá thể.

D.

tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

A.

lai phân tích.

B.

lai thuận nghịch.

C.

lai thuận nghịch và lai phân tích.

D.

lai tương đương.

A.

Menđen với đối tượng đậu Hà Lan.

B.

Mooc-gan với đối tượng ruồi giấm.

C.

Bo với đối tượng hoa loa kèn.

D.

Cacpêsênkô với đối tượng bắp cải.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...