Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric.

Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là ?

A.

324,0 ml

B.

657,9 ml

C.

1520,0 ml

D.

219,3 ml

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

m dd HNO3 = 1000(g), V HNO3 =657,9(ml)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...