** Tính trạng màu lông chó do 3 alen trên NST thường quy định, trong đó AD quy định lông đen, aN quy định lông màu; aL qui định lông lang. Tính trội theo thứ tự AD > aN > aL. Phân tích phả hệ sau.

Đem lai giữa I1 với II3, tỉ lệ xuất hiện chó lông đen đồng hợp, tính trong tổng số chó đen là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

+ II1 và II2 nhận aL từ I1. Suy ra aN của II2 và do I1 truyền.

+ Kiểu gen của I1 là ADaN.

+ Lập hồ sơ lai ADaN (I1) x ADaL (II3) → Thế hệ lai xuất hiện chó lông đen với tỉ lệ:

1ADAD : 1ADaN : 1ADaL.

Vậy trong tổng số chó đen, tỉ lệ chó đen đồng hợp là .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...