Silic phản ứng được với nhóm chất nào sau đây?

A.

O2, C, F2, Mg, HCl, NaOH.

B.

O2, C, F2, Mg, NaOH.

C.

O2, C, F2, Mg, HCl, KOH.

D.

O2, C, Mg, NaOH, HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

O2, C, F2, Mg, NaOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...