Quần thể là gì?

A.

Tập hợp những cá thể cùng loài, giống nhau về hình thái, cấu tạo; có thể giao phối tự do với nhau.

B.

Tập hợp những cá thể khác loài nhưng có cùng khu phân bố.

C.

Tập hợp những cá thể cùng loài, có mật độ, thành phần kiểu gen đặc trưng.

D.

Tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một ổ sinh thái, tại một thời điểm nhất định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một ổ sinh thái, tại một thời điểm nhất định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...