Phương trình ion rút gọn Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

A.

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3.

B.

CaCl2 + NaCO3.

C.

Ca(HCO3)2 + NaOH.

D.

Ca(OH)2 + CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...