Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

B.

Khi nhiễm điện do hưởng ứng, êlectrôn chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.

C.

Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn địch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

D.

Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...