Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

B.

Khi nhiễm điện do hưởng ứng, êlectrôn chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.

C.

Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn địch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

D.

Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Khi nhiễm điện do hưởng ứng, êlectrôn chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện (đúng)

- Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. (sai) vì khi nhiễm điện do tiếp xúc, nếu ban đầu vật nhiễm điện mang điện âm thì êlectrôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

- Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectrôn luôn địch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện (sai) vì khi nhiễm điện do tiếp xúc, nếu ban đầu vật nhiễm điện mang điện dương thì êlectrôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

- Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi (sai) vì sau khi nhiễm điện do hưởng úng có sự phân bố lại điện tích trên vật bị nhiễm điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...