Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A.

Thành lập nước Cộng hòa

B.

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ

C.

Giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh

D.

Tạo điều kiện cho kinh tế các nước thuộc địa phát triển

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...