Một este có CTPT là C4H8O2. khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 

A.

C2H5COOCH3

B.

CH3COOC2H5

C.

HCOOC3H7

D.

C3H7COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COOC2H5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...