Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A.

Giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ.

B.

Giữa giai cấp công dân với giai cấp địa chủ.

C.

Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp.

D.

Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 79 Cách giải: Ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có hai mâu thuẫn cơ bản: - Mâu thuẫn dân tộc: nhân dân Việt Nam >< thực dân Pháp và tay sai. Mâu thuẫn giai cấp: nông dân >< địa chủ phong kiến.

 Đáp án đúng là A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...