Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

 I know his name, but I can’t recall it at the moment. It's on the tip of _______.         

A.

A: tongue

B.

B: brain

C.

C: mind

D.

D: memory

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

on the tip of my tongue (sắp nhớ ra được)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...