Giữa các đơn phân trong phân tử ADN có các loại liên kết hoá học nào sau đây?

A.

Liên kết hiđrô và liên kết hoá trị

B.

Liên kết peptit và liên kết hiđrô

C.

Liên kết hoá trị         

D.

Liên kết hiđrô

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giữa các đơn phân trong phân tử ADN có các loại liên kết hiđrô và liên kết hoá trị  

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...