Đun nóng dung dịch có 10,260 gam cacbohiđrat X với lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 1,296 gam Ag kết tủa. X có thể là:

A.

Xenlulozơ.

B.

Glucozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Saccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Saccarozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...