** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa.

Số kiểu gen xuất hiện ở F1 là:

A.

12.

B.

8.

C.

16.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

12.

Phép lai:   Aa   x    Aa.

Ta xét riêng từng cặp tính trạng:

Aa x Aa = 31 = 3 (kiểu gen).

Phép lai phân tích x = 22 = 4 (kiểu gen).

→ Số kiểu gen tổ hợp của 3 cặp gen là: 4 x 3 = 12 (kiểu gen).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...