Để bảo vệ vỏ tàu biển, trong các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb nên dùng kim loại nào?

A.

Chỉ có Mg.

B.

Chỉ có Zn.

C.

Chỉ có Mg, Zn.

D.

Chỉ có Pb, Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có Zn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...