Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn ,mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau : KCl , Ba(HCO3)2 ,K2CO3 ,K2S , K2SO3 .Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch ?

A.

2 Dung dịch .                    

B.

3 Dung dịch .                 

C.

1 Dung dịch 

D.

5 Dung dịch .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5 Dung dịch   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...