Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng chất nào sau đây có nhận biết tất cả các chất trên?

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch Ca(OH)2.

C.

Dung dịch HCl.

D.

Dung dịch BaCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...