Chu trình các chất khí có đặc điểm:

A.

các chất tham gia vào chu trình, sau khi đi qua quần xã sinh vật sẽ được hoàn lại cho chu trình.

B.

các chất tham gia vào chu trình, sau khi đi qua quần xã sẽ được tách khỏi chu trình đi vào các lớp trầm tích.

C.

các chất tham gia vào chu trình, sau khi đi qua quần xã chúng biến thành năng lượng cung cấp cho sinh vật.

D.

các chất tham gia vào chu trình, sau khi đi qua quần xã chúng được tạo ra các chất khí khác bay vào khí quyển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

các chất tham gia vào chu trình, sau khi đi qua quần xã sinh vật sẽ được hoàn lại cho chu trình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học - Hệ Sinh Thái Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...