Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

chemist                 change                  choice                  church

A.

chemist                 

B.

change                  

C.

choice                  

D.

church

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chemist       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...