Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

practice             device            service            office

A.

practice             

B.

device            

C.

service            

D.

office

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

device

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...