Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

spacecraft                        astronaut                      happen                      factor

A.

spacecraft  

B.

astronaut  

C.

happen 

D.

factor

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

spacecraft  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...