Choose the best answer for the following sentence:

Ngoc: “______________ you to school on your first day?”

Hoai: “My mother did.”

A.

Who did take 

B.

Who did took 

C.

Who take you 

D.

Who took 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...