Choose the best answer for the following sentence:

Ngoc: “______________ you to school on your first day?”

Hoai: “My mother did.”

A.

Who did take 

B.

Who did took 

C.

Who take you 

D.

Who took 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Who took

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...