Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I'm sure I told him to stay at home, but he’s gone out.

A.

In spite of I told him to stay at home, he’s gone out.

B.

 Despite telling him to stay at home, he’s gone out.

C.

Even though I told him to stay at home, he’s gone out.

D.

Although having told him to stay at home, he’s gone out.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Even though I told him to stay at home, he’s gone out.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...