Cho các ý sau:

(1) Đa dạng về loại, về nguồn gen                                       (2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

(3) Đa dạng về hệ sinh thái                                                 (4) Đa dạng về sinh quyển

Trong các ý trên có những ý nào nói về sự đa dạng của thế giới sinh vật?

A. (1), (2), (3)    
B. (1), (2), (4)    
C. (1), (3), (4)    
D. (2), (3), (4)
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...