Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2 ?

A. Br2 + 2NaCl Trac nghiem online - cungthi.vn 2NaBr + Cl2
B. Cl2 + 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaCl + NaClO + H2O
C. Br2 + 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaBr + NaBrO + H2O
D. Cl2 + 2NaBr Trac nghiem online - cungthi.vn 2NaCl + Br2
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...