Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là:

A.

Glucozơ và mantozơ.

B.

Glucozơ và xenlulozơ.

C.

Glucozơ và saccarozơ.

D.

Saccarozơ và mantozơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...