Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là:

A.

Glucozơ và mantozơ.

B.

Glucozơ và xenlulozơ.

C.

Glucozơ và saccarozơ.

D.

Saccarozơ và mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Glucozơ và mantozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...