Cho 35,2 (gam) một este đơn chức X tác dụng hết với 150 (ml) dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46,4 (gam) chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH3COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3.

C.

HCOOCH2CH2CH3.

D.

HCOOCH(CH3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H5COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...