Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là:

A.

31,5 (gam).

B.

37,7 (gam).

C.

47,3 (gam).

D.

34,9 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

47,3 (gam).

Ta có bán phản ứng:

2 + 2H+ + 1e NO2 + H2O +      (1)

                                 0,1  →          0,1

4 + 4H+ + 3e NO + 2H2O + 3     (2)

                                0,1  →           3.0,1

2 + 4H+ + 2e SO2 + H2O +     (3)

                                0,1  →           0,1

Từ (1), (2) và (3)  số mol tạo muối bằng 0,1 + 3.0,1 = 0,4 (mol).

Số mol tạo muối bằng 0,1 (mol).

mmuối = mkim loại + = 12,9 + 62.0,4 + 96.0,1 = 47,3 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...