Chính sách tiến bộ nhất về chính trị mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là

A. thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931
B. quần chúng nhân dân được tự do tôn giáo, tự do ngôn luận
C. quần chúng nhân dân được tự do tham gia các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp
D. quần chúng nhân dân được tự do ngôn luận, tự do học tập
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...