Câu khẳng định nào sau đây không chính xác về đột biến trung tính?

A.

Một alen nào đó có thể trung tính trong môi trường này nhưng trong môi trường khác thì không.

B.

Mặc dù xảy ra đột biến nhưng chức năng của các prôtêin vẫn không đổi.

C.

Các đột biến trung tính di truyền được và là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 

D.

Các đột biến trung tính không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các đột biến trung tính di truyền được và là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...