Cặp kim loại nào sau đây có tính chất bền vững trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

A.

Fe và Al.

B.

Fe và Cr.

C.

Al và Cr.

D.

Mn và Cr.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...