** Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi hệ thức En = (với E0 = −13,6 (eV) và n là những số nguyên 1, 2, 3, 4 tương ứng với các quỹ đạo dừng mức K, L, M, N).

Lần lượt chiếu vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản các phôtôn có năng lượng bằng 6 (eV); 12,75 (eV) và 18 (eV), xảy ra hiện tượng nào kể sau? Chọn phương án trả lời đúng:

A.

Nguyên tử hiđrô không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6 (eV).

B.

Nguyên tử hiđrô không hấp thụ phôtôn có năng lượng 18 (eV).

C.

Nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75 (eV) chuyển lên trạng thái dừng N (có n = 4) và giữ nguyên ở trạng thái này.

D.

Nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn có năng lượng 6 (eV), êlectron nhảy lên mức 19,6 (eV) rồi lập tức về mức 13,6 (eV), phát ra phôtôn 6 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nguyên tử hiđrô không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6 (eV).

Nếu nhận thêm phôtôn 6 (eV) thì nguyên tử sẻ có năng lượng:

E = 6 − 13,6 = −7,6 (eV).

Vì nguyên tử hiđrô không thể tồn tại ở mức này nên nó không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6 (eV) và vẫn ở trạng thái cơ bản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...