Biết rằng độ phóng xạ β của một tượng cổ bằng gỗ bằng 0,77 lần độ phóng xạ của khúc gỗ cùng loại và cùng khối lượng khi vừa mới chặt. Chu kì bán rã của C14 là 5600 năm. Tuổi của tượng cổ bằng gỗ đó là:

A.

t = 31080 năm.

B.

t = 2438 năm.

C.

t = 3717 năm.

D.

t = 2100 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

t = 2100 năm.

Độ phóng xạ của tượng gỗ lúc ban đầu là H0 bằng độ phóng xạ của khối gỗ vừa mới chặt. Độ phóng xạ của tượng gỗ hiện thời là:

H = 0,77H0  H =  = 0,77H0  e–λt = 0,77  λ.t = –ln0,77.

 = 2100 (năm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...