Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” khi nào?

A.

Đêm 9 - 3 - 1945.

B.

Ngày 9 - 3 - 1945.

C.

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp.

D.

Ngày 12 - 3 - 1945

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...