Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” khi nào?

A.

Đêm 9 - 3 - 1945.

B.

Ngày 9 - 3 - 1945.

C.

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp.

D.

Ngày 12 - 3 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 12 - 3 - 1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...