Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra Chương trình hành động của Đảng vào thời gian nào?

A.

Đầu năm 1934.

B.

Cuối năm 1933.

C.

Nám 1932.

D.

Tháng 6 - 1932.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tháng 6 - 1932.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...