Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A.

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B.

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

C.

C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

D.

(C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...