Định nghĩa khối đa diện đều


Nội dung bài giảng

Quan sát khối tư diện đều (Hình 2.2.1), ta thấy các mặt của nó là những tam giác đều, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng ba mặt. Đối với khối lập phương (Hình 2.2.2), ta thấy các mặt của nó là những

 

hình vuông, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung đúng ba mặt. Những khối đa diện nói trên được gọi là khối đa diện đều

Định nghĩa:  Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có các tính chất sau:

  1. a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.
  2. b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loiaj {p;q}.

Nhận xét:  Các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều và bằng nhau.

Định lí: Chỉ có năm loại khối đa diện đều. Đó là các khối đa diện đều loại {3,3}, loại {4,3}, loại {3,4}, loại {5,3}, và loại {3,5}.

Tùy theo số mặt của chúng, năm loại khối đa diện đều kể trên theo theo thứ tự được gọi là khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám mặt đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều.

Nhận xét:

  • Hai khối đa diện đều có cùng số mặt và có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.
  • Hai khối đa diện đều có cùng số mặt thì đồng dạng với nhau.

 

 Loading...