Các phương pháp chứng minh mối quan hệ giữa đường thằng với mặt phẳng, mặt phẳng với mặt phẳng


Nội dung bài giảng

1. Chứng minh đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn song song Trac nghiem online - cungthi.vn ( Trac nghiem online - cungthi.vn )

Cách 1. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn

Cách 2. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn

Cách 3. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn cùng vuông góc với 1 đường thẳng hoặc cùng vuông góc với 1 mặt phẳng

2. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn song song với Trac nghiem online - cungthi.vn

Cách 1. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn chứa hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với Trac nghiem online - cungthi.vn (Nghĩa là 2 đường thẳng cắt nhau trong mặt này song song với 2 đường thẳng trong mặt phẳng kia)

Cách 2. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn cùng song song với 1 mặt phẳng hoặc cùng vuông góc với 1 đường thẳng.

3. Chứng minh hai đường thẳng song song:

Cách 1. Hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn có điểm chung Trac nghiem online - cungthi.vn lần lượt chứa hai đường thẳng song song Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 2. Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 3. Hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó.

Cách 4. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho 2 giao tuyến song song

Cách 5. Một mặt phẳng song song với giao tuyến của 2 mặt phẳng cắt nhau, ta được 3 giao tuyến song song.

Cách 6. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ 3 hoặc cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Cách 7. Sử dụng phương pháp hình học phẳng: đường trung bình, định lí Thales đảo, cạnh đối tứ giác đặc biệt, …

4. Chứng minh đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc với mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vn

Cách 1. Chứng minh đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 2. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn nằm trong một trong hai mặt phẳng vuông góc và Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc với giao tuyến Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc với mp còn lại.

Cách 3. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn là giao tuyến của hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt thứ 3.

Cách 4. Chứng minh đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn song song với Trac nghiem online - cungthi.vn mà Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 5. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì cũng vuông góc với mặt phẳng còn lại.

Cách 6. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn là trục của tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn nằm trong Trac nghiem online - cungthi.vn

5. Chứng minh hai đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc:

Cách 1. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 2. Sử dụng định lí 3 đường vuông góc.

Cách 3. Chứng tỏ góc giữa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn bằng Trac nghiem online - cungthi.vn.

6. Chứng minh hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn vuông góc:

Cách 1. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 2. Chứng tỏ góc giữa hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vn và Trac nghiem online - cungthi.vn bằng Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cách 3. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn mà Trac nghiem online - cungthi.vn

Cách 4. Chứng minh Trac nghiem online - cungthi.vn mà Trac nghiem online - cungthi.vn.Loading...