Các công thức áp dụng cho các hình tam giác, tứ giác cần ghi nhớ


Nội dung bài giảng

I. TAM GIÁC

1. Tam giác thường:

① Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn 
Trac nghiem online - cungthi.vn
② Trac nghiem online - cungthi.vn

③ Trac nghiem online - cungthi.vn ( Trac nghiem online - cungthi.vn là trọng tâm)

④ Độ dài trung tuyến: Trac nghiem online - cungthi.vn 
Trac nghiem online - cungthi.vn
⑤ Định lí hàm số cosin: Trac nghiem online - cungthi.vn

⑥ Định lí hàm số sin: Trac nghiem online - cungthi.vn

2. Tam giác đều Trac nghiem online - cungthi.vn cạnh Trac nghiem online - cungthi.vn:

① Trac nghiem online - cungthi.vn 
Trac nghiem online - cungthi.vn
② Trac nghiem online - cungthi.vn ③ Trac nghiem online - cungthi.vn

3. Tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn vuông tại Trac nghiem online - cungthi.vn: 
Trac nghiem online - cungthi.vn
① Trac nghiem online - cungthi.vn

② Trac nghiem online - cungthi.vn

③ Trac nghiem online - cungthi.vn

④ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑤ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑤ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑥ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑦ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑧ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑨ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑩ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑪ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑫ Trac nghiem online - cungthi.vn

⑬ Trac nghiem online - cungthi.vn 
Trac nghiem online - cungthi.vnLoading...