THI HỌC KÌ I 2015 2016 TIN 11 THPT NGUYỄN VĂN CỪ

WORD 26 0.235Mb
THI HỌC KÌ I 2015 2016 TIN 11 THPT NGUYỄN VĂN CỪ là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 11 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

Sở GD-ĐT Tỉnh BRVT THI HKI - Năm học 2015-2016 Tr​ường THPT Nguyễn Văn Cừ Môn: Tin 11 Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11A . . . Mã đề: 144 I. Lý thuyết. (3đ) Câu 1. Cho câu lệnh IF: IF a>b then x:=a+b ELSE x:=a-b; Hỏi x bằng bao nhiêu khi a=3, b=6? A. -3 B. 6 C. 3 D. 0 Câu 2. Khai báo nào sau đây là đúng cú pháp? A. Type mang1c = array (1..100) of byte; B. Type mang1c = array [1..100] of byte; C. Type mang1c = array [1-100] of byte; D. Type 1mang = array [1..100] of byte; Câu 3. Có bao nhiêu loại tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 4. Cho câu đoạn lệnh sau: For i= 2 to N do if A[i]>max then Begin Max=A[i];smax=i;end; Đoạn lệnh này sai ở đâu? A. Lệnh If B. Vòng lặp For C. Không có sai D. lệnh gán = Câu 5. Chọn phát biểu sai khi nói về vòng lặp FOR :=csd TO csc DO ; A. Được sử dụng để lặp với số lần biết trước. B. Biến đếm tự động tăng 1 đơn vị sau mỗi lần lặp. C. Có thể thay đổi giá trị của Biến đếm trong Câu lệnh sau DO. D. Câu lệnh sau DO được thực hiện cho đến khi Biến đếm > csc. Câu 6. Có mấy lỗi trong đoạn chương trình sau: S=0; IF S>0 THEN write(S, la so duong); ELSE write(S, la so am); A. 7 B. 5 C. 6 D. 8 Câu 7. Để xuất một mảng A vừa nhập vào từ bàn phím ta thực hiện lệnh nào sau đây? A. Read(A[i]); B. Write(A[i]:4); C. Readln(A[i]); D. Write('A[i]:4'); Câu 8. Cho biểu thức A = (x DIV 2) MOD 5. x bằng bao nhiêu để A = 3? A. 37 B. 33 C. 29 D. 25 Câu 9. Một biến x chỉ nhận giá trị nguyên trong khoảng từ -200000 đến 200000. Kiểu dữ liệu thích hợp của x là: A. Word B. Byte C. Integer D. Longint Câu 10. Hình vuông có độ dài cạnh là a có giá trị nằm trong khoảng số nguyên từ 100 đến 200. Biến S dùng để lưu giá trị diện tích của hình vuông đó thì kiểu dữ liệu của S là: A. Longint B. Integer C. Word D. Byte Câu 11. Cho B = NOT((x<1) and (x>-3)). B nhận giá trị nào khi x=7? A. TRUE B. -3 C. FALSE D. 7 Câu 12. Tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. 20/11 B. _45 C. 60baitap D. dien tich II. Bài tập (7đ) 1. Viết câu lệnh rẻ nhánh tính. (2đ) a) Nếu a>b thì a = a-b ngược lại b = b-a. b) Z= 2. Cho A = B = Hãy viết lại A và B dưới dạng biểu thức trong Pascal. (2đ) Cho đoạn chương trình sau: N:=1;GT:=1; S:=0; While GT < 2014 do Begin S:= S+GT; N:=N+1; GT:=GT*N; End; Hãy cho biết giá trị của S và GT sau khi đoạn chương trình bên chạy xong? S = … …(1đ) GT = … …(1đ) 3. Cho mảng 1 chiều chứa tối đa 200 phần tử kiểu nguyên, mỗi phần tử có giá trị không vượt quá |1000|. Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm ở vị trí nguyên tố trong mảng? (1đ) Sở GD-ĐT Tỉnh BRVT THI HKI - Năm học 2015-2016 Tr​ường THPT Nguyễn Văn Cừ Môn: Tin 11 Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11A . . . Mã đề: 178 I. Lý thuyết. (3đ) Câu 1. Tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. dien tich B. 60baitap C. _45 D. 20/11 Câu 2. Cho biểu thức A = (x DIV 2) MOD 5. x bằng bao nhiêu để A = 3? A. 29 B. 33 C. 25 D. 37 Câu 3. Để xuất một mảng A vừa nhập vào từ bàn phím ta thực hiện lệnh nào sau đây? A. Write('A[i]:4'); B. Write(A[i]:4); C. Read(A[i]); D. Readln(A[i]); Câu 4. Cho câu lệnh IF: IF a>b then x:=a+b ELSE x:=a-b; Hỏi x bằng bao nhiêu khi a=3, b=6? A. 6 B. -3 C. 3 D. 0 Câu 5. Hình vuông có độ dài cạnh là a có giá trị nằm trong khoảng số nguyên từ 100 đến 200. Biến S dùng để lưu giá trị diện tích của hình vuông đó thì kiểu dữ liệu của S là: A. Longint B. Word C. Integer D. Byte Câu 6. Cho B = NOT((x<1) and (x>-3)). B nhận giá trị nào khi x=7? A. -3 B. FALSE C. 7 D. TRUE Câu 7. Khai báo nào sau đây là đúng cú pháp? A. Type mang1c = array [1..100] of byte; B. Type mang1c = array (1..100) of byte; C. Type mang1c = array [1-100] of byte; D. Type 1mang = array [1..100] of byte; Câu 8. Có mấy lỗi trong đoạn chương trình sau: S=0; IF S>0 THEN write(S, la so duong); ELSE write(S, la so am); A. 7 B. 5 C. 8 D. 6 Câu 9. Cho câu đoạn lệnh sau: For i= 2 to N do if A[i]>max then Begin Max=A[i];smax=i;end; Đoạn lệnh này sai ở đâu? A. lệnh gán = B. Lệnh If C. Không có sai D. Vòng lặp For Câu 10. Chọn phát biểu sai khi nói về vòng lặp FOR :=csd TO csc DO ; A. Biến đếm tự động tăng 1 đơn vị sau mỗi lần lặp. B. Được sử dụng để lặp với số lần biết trước. C. Có thể thay đổi giá trị của Biến đếm trong Câu lệnh sau DO. D. Câu lệnh sau DO được thực hiện cho đến khi Biến đếm > csc.