Tổng hợp các công thức bài 5 tổng hợp dao động


Nội dung bài giảng

+ Nếu: x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) thì:

x = x1 + x2 = Acos(ωt + φ); với A và φ được xác định bởi:

A2 = A Trac nghiem online - cungthi.vn + A Trac nghiem online - cungthi.vn + 2A1A2 cos(φ2 - φ1); tanφ = Trac nghiem online - cungthi.vn.

Hai dao động cùng pha (φ2 - φ1 = 2kπ): A = A1 + A2.

Hai dao động ngược pha (φ2 - φ1) = (2k + 1)π): A = |A1 - A2|.

Hai dao động vuông pha (φ2 - φ1) = (2k + 1) Trac nghiem online - cungthi.vn): A = Trac nghiem online - cungthi.vn.

Với độ lệch pha bất kỳ: |A1 - A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 .

Dùng máy tính fx-570ES giải bài toán tổng hợp dao động:

+Thao tác trên máy: bấm SHIFT MODE 4 (trên màn hình xuất hiện chữ R để dùng đơn vị góc là rad); bấm MODE 2 (để diễn phức); nhập A1; bấm SHIFT (-) (trên màn hình xuất hiện dấu ∠ để nhập góc); nhập φ1; bấm +; nhập A2; bấm SHIFT (-); nhập φ2; bấm =; bấm SHIFT 2 3 =; màn hình hiễn thị A ∠ φ.

+ Tìm dao động thành phần thứ hai x2 khi biết x và x1: x2 = x – x1. Thực hiện phép trừ số phức: A ∠ φ - A1 ∠ φ1 ⇒ A2 ∠ φ2.

+ Trường hợp tổng hợp nhiều dao động: x = x1 + x2 + ... + xn. Thực hiện phép cộng nhiều số phức: A1 ∠ φ1 + A2 ∠ φ2 + ... + An ∠ φn ⇒ A ∠ φ

+ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dao động: Thực hiện việc trừ các số phức: A2 ∠ φ2 - A1 ∠ φ1 ⇒ A ∠ φ Nhập: A2 ∠ φ2 - A1 ∠ φ1 =; bấm tiếp SHIFT 2 3; hiển thị: A ∠ φ; khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dao động là A.Loading...