Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 58: Các hạt sơ cấp


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 298)
Câu 1 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu những đặc trưng của các hạt sơ cấp.

Lời giải:

Những đặc trưng của các hạt sơ cấp là:

a) Khối lượng nghỉ m0

b) Điện tích

c) Spn

d) Thời gian sống trung bình.

Câu 2 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu các loại hạt sơ cấp.

Lời giải:

Các loại hạt sơ cấp gồm:

a) Photon (lượng tử ánh sáng) có m0 = 0.

b) Lepton gồm các hạt nhẹ như electron, muyon (μ+,μ-), các hạt tau...

c) Mêzôn, gồm các hạt có khối lượng trung bình trong khoảng (200 : 900)me, gồm hai nhóm: mêzôn π và mêzôn K.

Barion, gồm các hạt nặng có khối lượng bằng hoặc lớn hơn khối lượng proton. Có hai nhóm barion là nuclon và hyperon. Tập hợp các mêzôn và các barion có tên chung là các hadron.

Câu 3 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu giả thuyết về sự tồn tại của quac.

Lời giải:

Năm 1964, nhà vật lí học Ghen-Man đã nên ra giả thuyết: tất cả các hadron đều cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn, gọi là quac (quack).

Có sáu hạt quac kí hiệu là u, d, s, c, b và t. cùng với các quac, có sáu phần quac với điện tích có dấu ngược lại. điều kì là là điện tích các hạt quac bằng ±e/3; ±2e/3. Các hạt quac đã được quan sát thấy trong thí nghiệm, nhưng đều ở trạng thái liên kết: chưa quan sát được hạt quac tự do.

Giải Bài tập (trang 298)
Bài 1 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Các loại hạt sơ cấp là:

A. Photon, lepton, mezon và hadron.

B. Photon, lepton, mezon và barion.

C. Photon, lepton, barion và hadron.

D. Photon, lepton, nuclon và hiperon.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

Giải bài tập sgk-Bài 2 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn D.Loading...