Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 56: Phản ứng phân hạch


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 287)
Câu 1 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phản ứng phân hạch là gì?

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phản ứng phân hạch dây chuyền là gì? Với điều kiện nào thì nó xảy ra?

Lời giải:

Xem mục 2, phần KTCB.

Câu 3 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân.

Lời giải:

Xem mục 3, phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 287)
Bài 1 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng.

A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một notron.

C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài notron, sau khi hấp thụ một notron chậm.

D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là

A. 92228U B. 92234U C. 92235U D. 92239U

Lời giải:

Chọn C.

Bài 3 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Gọi k là hệ số nhân notron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra mà.

A. k < 1 B. k = 1 C. k > 1 D. k ≥ 1.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 4 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Xét phản ứng phân hạch urani U235 có phương trình:

Giải bài tập sgk-Bài 4 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

Cho biết :mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron.

Lời giải:

Ta có:

Q = (M0 - M)c2 với M0 = m(U) + m(n)

= 234,99 + 1,01 = 236u

M = m(M0 ) + m(La) + 2m(n) = 235,77u.

Từ đó : Q = 0,23u.c2 = 214 MeV.Loading...