Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 247)
Câu 1 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu một số ví dụ về hiện tượng phát quang. Phân biệt lân quang và huỳnh quang.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phát biểu định luật Xtoc về sự phát quang.

Lời giải:

Xem mục 1c phần KTCB.

Câu 3 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Laze là gì? Nêu một số ứng dụng của tia laze.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 247)
Bài 1 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

A. Tồn tại trong thời gian dưới 10(-8)s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt sánh sáng kích thích.

C. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D. Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng Mặt Trời.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 248 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Ánh sáng lần quang là ánh sáng

A. Được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.

B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. Có thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10(-9)s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

Lời giải:

Chọn CLoading...