Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 197)
Câu 1 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thiết lập công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Vị trí vân sáng bậc k:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Vị trí vân sáng bậc k – 1:

Giải bài tập sgk-null

Khoảng vân i là :

Giải bài tập sgk-null

Câu 2 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trình bày phương pháp giao thoa để đo bước sóng ánh sáng.

Lời giải:

Trước hết dùng thí nghiệm giao thoa ta đo khoảng vân i. Biết khoảng vân I (hoặc vị trí vân) ta xác định được bước sóng ánh sáng thí nghiệm : λ = ia/D

Câu 3 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu mối quan hệ giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng.

Lời giải:

Xem phần 4 KTCB.

Giải Bài tập (trang 197)
Bài 1 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Để hai sóng ánh sáng kết hợp có bước sóng λ tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau thì đường đi của chúng phải.

A. bằng 0

B. bằng k λ (k = 0; ±1; ±2; …)

C. bằng (k-1/2)λ (với k = 0; ±1; ±2,...

D. bằng (kλ-λ/4)λ (với k = 0,1,2,...

Lời giải:

Chọn B

Bài 2 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Khoảng cách I giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khi Y-âng, được tính theo công thức nào sau đây?

Giải bài tập sgk-Bài 2 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng.

A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.

B. Chỉ xảy ra với chất rắn, và chất lỏng.

C. Chỉ xảy ra với chất rắn.

D. là hiện tượng đặc trưng của thủy tính.

Lời giải:

Chọn A.

Bài 4 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, trên màn ảnh người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười ở cùng một bên của vân sáng trung tâm là 2,4 nm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, và màn ảnh cách hai khe 1m .

a) Tính bước sóng ánh sáng. Ánh sáng đó có màu gì?

b) Nếu dùng ánh sáng đó có bước sóng 0,70μm thì khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một bên vân sáng trung tâm là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 có 6 khoảng vân. Suy ra : 6i = 2,4 mm, I = 0,4 mm. Áp dụng công thức:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Thay số (chú ý đổi đơn vị), ta được λ=0,40μm. Đó là bước sóng của ánh sáng tím.

b) Thay λ = 0,70 μm vào công thức tính i. Sau đó tìm khoảng cách bằng 6i. Do đó, tính được khoảng cách bằng 4,2 mm.

Bài 5 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm và tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8 mm.

Lời giải:

Trước hết tính khoảng vân :

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Nhận xét:

+ 1,2 mm = 3i; suy ra tại M có vân sáng bậc 3.

+ 1,8 mm = (4+1/2)i; suy ra tại N có vân tối thứ 5.Loading...