Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 192)
Câu 1 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Xem mục I phần KTCB

Câu 2 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trình bày vắn tắt thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 2.a,b phần KTCB.

Câu 3 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giải thích kết quả thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng và rút ra kết luận về bản chất ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 2.c phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 193)
Bài 1 (trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Để hai song cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

A. Cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng biên độ và ngược pha.

C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có.

A. Cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

C. Hiệu pha không đổi theo thời gian.

D. Hiệu pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian.

Lời giải:

Chọn C.Loading...