Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 65)
Câu 1 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

ó thể thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1 (sgk) được không? Tại sao?

Lời giải:

Không thể làm thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1(sgk) được vì rằng với góc lệch lớn dao động này không còn là dao động điều hòa. Muốn dao động của của lắc đơn còn là dao động diều hòa thì góc lệch không quá 50.

Câu 2 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Người ta đã làm thí nghiệm xác định chu kì của một con lắc lò xo thẳng đứng ở chân núi, rồi làm lại ở đỉnh núi đó. Hỏi giá trị do được ở nơi nào lớn hơn? Vì sao?

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo T = 2π√(m/k). Chu kì dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc g, vì thế cũng không phụ thuộc vào độ cao. Vậy hai kết quả do ở chân núi và định núi là hoàn toàn như nhau.

Giải Bài tập (trang 65)
Bài 1 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay nặng 50g bằng một quả nặng 20g thì

A. Chu kì của con lắc tăng lên rõ rệt

B. chu kì của con lắc giảm đi rõ riệt.

C. tần số của con lắc giảm đi nhiều

D. tần số của con lắc hầu như không đổi.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 2 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong thí nghiệm con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g.

A. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo đứng.

B. Không ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang.

C. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo nằm ngang.

D. Không ảnh hưởng tới chu kì con lắc.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tại một điểm, người ta thấy được con lắc trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kì thì con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kì. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16 cm, tìm độ dài của mỗi con lắc.

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải ra ta được l1 = 9cm; l2 = 25 cmLoading...