Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 8)
Câu 1 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng.

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Câu 2 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Viết các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định.

Lời giải:

Tốc độ góc: ω = ωo + ϒt

Tọa độ góc: φ= φo + ωo + 1/2ϒt2

Liên hệ: ω2 - ωo2 = 2 ϒφ

Câu 3 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Viết công thức tính gia tốc tiếp tuyến, gia tốc hướng tâm của một điểm chuyển động tròn không đều.

Lời giải:

Gia tốc tiếp tuyến: at = rϒ

Gia tốc hướng tâm: a = (v2)/R

Gia tốc toàn phần của một điểm:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải Bài tập (trang 9)
Bài 1 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ góc không đổi là ω= rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở vành cánh quạt bằng.

A 37,6 m/s. B. 23,5 m/s.

C. 18,8 m/s. D. 47 m/s.

Lời giải:

Chọn C. Tốc độ dài V = ωR= 94.0,2 = 18,8m/s

Bài 2 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn. A ở ngoài ria. B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi ωA, ωB, γA , γB lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc cua A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. ωA = ωB, γA = γB B. ωA > ωB, γA >γB

C. ωA > ωB, γA = 2γB D. ωA = ωB, γA > γB

Lời giải:

Chọn A.

Tốc độ góc của mọi điểm khi chuyển động quay là như nhau nên ωA = ωB, và gia tốc góc của các điểm γ = dω/dt , vậy gia tốc góc cũng luôn bằng nhau γA = γB.

Bài 3 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một điểm ở trên vật rắn cách trục quay một khoảng R. Khi vật rắn quay đều quanh trục, điểm đó có toạ độ dài là v. Tốc độ góc của vật rắn là:

Giải bài tập sgk-Bài 3 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn A. Tốc độ góc của vật rắn là: ω = v/R

Bài 4 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s. Biết động cơ quay nhanh dần đều. Góc quay của bánh đà trong thời gian trên bằng:

A 140 rad. B. 70 rad.

C. 35 rad. D. 35π rad.

Lời giải:

Tốc độ góc:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Góc quay:

Giải bài tập sgk-null

Bài 5 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên đến 7 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

A. 0,2 rad/s2 B. 0,4 rad/s2.

C. 2,4 rad/s2 D. 0,8 rad/s2.

Lời giải:

Chọn B.

Từ công thức tốc độ góc:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 6 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Rôtô của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3000 vòng. Trong 20s rôtô quay được một góc bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Rôtô của động cơ quay đều nên góc quay: α = ω.t= - 3000.

Bài 7 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió có đường kính 80m, quay đều với tốc độ ω = 45 vòng/phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

Lời giải:

Tốc độ góc: ω = 27πn = 2.3.14.0,75 = 4,71 rad/s.

Tốc độ dài: v = ω R = 4.71.40 = 188,4m/s.

Bài 8 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tại thời điểm t = 0 một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục với gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm t = 5s.

Lời giải:

Từ phương trình:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

⇒Gia tốc góc:

Giải bài tập sgk-nullLoading...