I. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ


Nội dung bài giảng

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Bài toán 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số:

Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Trac nghiem online - cungthi.vn ở đâu thì hàm số đồng biến ở đấy.

+) Trac nghiem online - cungthi.vn ở đâu thì hàm số nghịch biến ở đấy.

Quy tắc:

+) Tính Trac nghiem online - cungthi.vn, giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm.

+) Lập bảng xét dấu Trac nghiem online - cungthi.vn.

+)Dựa vào bảng xét dấu và kết luận.

 

Bài toán 2: Tìm m để hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn đơn điệu trên khoảng (a,b)

+) Để hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.

+) Để hàm số nghịch biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn

*) Riêng hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Có TXĐ là tập D. Điều kiện như sau:

+) Để hàm số đồng biến trên TXĐ thì Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Để hàm số nghịch biến trên TXĐ thì Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Để hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Để hàm số nghịch biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn

*) Tìm m để hàm số bậc 3 Trac nghiem online - cungthi.vn đơn điệu trên R

+) Tính Trac nghiem online - cungthi.vn là tam thức bậc 2 có biệt thức Trac nghiem online - cungthi.vn.

+) Để hàm số đồng biến trên R Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Để hàm số nghịch biến trên R Trac nghiem online - cungthi.vn

Chú ý: Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

+) Khi Trac nghiem online - cungthi.vn để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng k Trac nghiem online - cungthi.vn có 2 nghiệm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho Trac nghiem online - cungthi.vn.

+) Khi Trac nghiem online - cungthi.vn để hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng k Trac nghiem online - cungthi.vn có 2 nghiệm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho Trac nghiem online - cungthi.vn.Loading...
Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập