Giải bài tập sgk Toán nâng cao Luyện tập (trang 78)


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 8 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Đơn giải biểu thức

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 8 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 9 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh :

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 9 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

(a ≥ 0;b ≥ 0;n nguyên dương)

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Áp dụng tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, ta có:

ab=(xy)n

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 10 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Chứng minh

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 10 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 11 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

So sánh các số:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 11 (trang 78 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

c)     (36 )100=729100 và (54 )100=(625)100=> 3600 > 5400

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

d)     730=(73 )10=34310;440=(44 )10=25610

Vì 343 > 256 > 0 nên 34310 > 25610=> 730 > 440Loading...